มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ

จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (สาขาระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มีใบอนุญาตเป็นผู้วางแผนการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Investment Planner)
เป็นนักวางแผนการเงิน, แผนการลงทุน และแผนประกันชีวิต
เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการเงิน และสถานศึกษา
เป็นอาจารย์พิเศษด้านการวางแผนการเงิน และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นอาจารย์ทางด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ทำให้มีความตั้งใจจริงที่จะผสานองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้รับคำปรึกษา ภายใต้ข้อจำกัด ความเสี่ยงที่รับได้ และวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องการ โดยยึดผลประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ

ประวัติการศึกษา
   ปริญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบอนุญาต
   ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ประวัติการทำงาน
   Stock Broker บล.กรุงศรี และ บล.แอพเพิล เวลธ์
   Wealth Manager บล.เอเชีย พลัส
   ประสบการณ์ในตลาดทุนมากกว่า 10 ปี
   นักวางแผนประกันภัย
   อาจารย์พิเศษด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   วิทยากรสถาบันการเงิน
   นักวางแผนการเงิน และนักวางแผนการลงทุน บริษัท CMSK Wealth & Academy