ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

ตำแหน่ง CEO/ผู้ก่อตั้ง
   อ่านประวัติโดยละเอียด

ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP®

ตำแหน่ง General Manager
   อ่านประวัติโดยละเอียด

มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ

ตำแหน่ง Senior Wealth Manager
  อ่านประวัติโดยละเอียด

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP®

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการวางแผนมรดก
   อ่านประวัติโดยละเอียด

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
   อ่านประวัติโดยละเอียด

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

ตำแหน่ง Senior Wealth Manager
   อ่านประวัติโดยละเอียด